Tietosuojaseloste

1.9.2020

1. Rekisterinpitäjä
IUI Talotekniikka Oy (0925963-3)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jonas Adamsson, Toimitusjohtaja

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Lomakkeella kysytään yhteydenottajan yhteystiedot hänen pyytämiensä lisätietojen lähettämistä tai puhelimitse tehtävää yhteydenottoa varten.

4. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka yhteydenottopyynnön lähettäjä on ilmoittanut lisätietojen lähettämistä tai puhelimitse tehtävää yhteydenottoa varten.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteydenottopyynnön lähettäjät ovat ilmoittaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle eikä muille henkilöille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

7. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika
Poistamisajoissa noudatetaan lainsäädännön asettamia maksimisäilytysaikoja

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

Sähköinen aineisto: saapuneiden yhteydenottopyyntöjen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain rekisterinpitäjälle. (kts. kohta 2). Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka on ainoastaan rekisterinpitäjän tiedossa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.